Menü

Szellemi önvédelem

Egy igazi kűzdelem…

Egy igazi kűzdelem...

“Egy igazi kűzdelem az olyasmi, ami nem rekreálható, különösképp, ha valamilyen halálos fegyver van használatban. Ezért, kétségtelenül életbevágó, hogy találjunk egy módot ami lehetővé teszi a győzelmet, s a győzelmes tudatállapot felvételét. Ha erre képtelen vagy, veszíteni fogsz. Továbbá, ha valakivel ténylegesen kűzdeni fogsz, lényeges, hogy ismerned a saját képességeidet. Ezért szükség van fokozatokra.

Ha az ellenfél erősebbnek és ügyesebbnek látszik, akkor eltűnsz, nemde? Tudod mikor kell távozni, ugye? Ez önmagában, szerintem, igényel némi tréninget. Mégha gyengébb is vagy, van módja, hogy a gyengébb ember győzzön. A budou egyik formulája ez: mutasd a gyengeségedet úgy, mintha erősség lenne. Vagy, hogy fordítva mondjuk, ha nem ismered ezt a formulát, akkor mindegy milyen erős vagy, könnyedén vereséget szenvedhetsz egy nálad gyengébb által, egy valós szituációban.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“A real fight is something that cannot be recreated, especially if some deadly weapon is used. Therefore, it’s absolutely vital to find a way that will enable one to win and to get into a winning frame of mind. If you can’t do that, you will lose. And also, if you are going to really fight somebody, it is essential to know your own ability. For this reason grades are needed.

If the opponent looks stronger and more skilled, you make yourself scarce, right? You know when to leave, hmm? That in itself, in my opinion, requires some training. Even if you’re weaker, there’s a way for the weaker man to win. One formula of budo is this: display your weakness to be strong. Or to put it the other way round, if you don’t know this formula then, however strong you are, you can be easily beaten by somebody weaker in a real encounter.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Kuji, avagy a ninja-k híres kézjelei

Kuji, avagy a ninja-k híres kézjelei

“Oh, Igen, tanítom, tanítom. De helyette inkább, hogy memorizáljátok a kuji-t, jobb, ha a taijutsu-t tökéletesítitek. Tudod, ha megpróbálnád megtanulni a “Gakorai tosha akuma judo” kuji-t, ami, ha jól van előhívva meggátolhat egy embert a mozgástól, vagy a “Fudo mugo”-t, ami érzéketlenné teszi az ellenfelet, teljesen hasztalan lenne, amíg a taijutsu-dat nem sajátítottad el.

És így, ahogy korábban már mondtam, a tanárom mindíg azt mondta, hogy ha egy személy igazán eredményes taijutsu-ban, lenyűgöző dolgok kezdenek el történni. Ezt mindenki tudja itt közületek.

Például, az USA-ban, mikor Sephen Hayes mekgpróbált fejbevágni hátulról – nos, azt hitted elmondtam a kuji-t igaz? – de anélkül is, hogy mondtam volna, nem tudott megütni, nem igaz? És akkor mondtam neki, hogy na ez az, amit a kuji jelent.

Persze, megmagyarázhatatlan dolgok, mint ez, történnek a vallásban is, például, a Buddhizmus gyakorlása során; és anélkül, hogy gondolna rá az ember, vagy akár tudatában is az olyan dolgoknak mint a kuji, sok kiváló Buddhista pap hajtott már végre hasonló dolgokat. És Krisztus is, persze, sok féle csodát mutatott már be, mint mindannyian tudjátok.”

– Masaaki Hatsumi – A Ninja edzés nagymester-könyve

“Oh, yes, I teach it, I teach it. But rather than memorizing the kuji, it’s better to perfect your taijutsu. You see, if you tried to learn the kuji “Gakorai tosha akuma judo,” which, if it’s intoned properly, can stop an opponent from moving, or “Fudo mugo,” which can bring about a loss of sensation in an opponent, it would be absolutely useless, until you had perfected your taijutsu.

And so, as I said before, my teacher used to say that when a person is really accomplished in taijutsu, astonishing things begin to happen. Every one of you here knows this.

For example, in the U.S., when Stephen Hayes tried to hit me on the head from behind — well, you’re meant to intone the kuji, right?—but even without my saying it, he couldn’t hit me, could he? And so I told him that that was what kuji meant.

Of course, inexplicable things like this happen in religion, too, for example, in Buddhist training; and without thinking, or perhaps even knowing, about things like the kuji, many eminent Buddhist priests have done such things. And Christ, of course, performed many kinds of miracles, as you know.”

– Masaaki Hatsumi – The Grandmaster’s Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Gokui; azt jelenti “örökké tartó megvilágosodás” (gokui 梧久意)

Gokui; azt jelenti "örökké tartó megvilágosodás" (gokui 梧久意)
“Takamatsu Sensei gyakran mondta, hogy “Ne vágj el kapcsolatokat,”, és hogy “a kapcsolatok fontosak.” Mostanában kezdtem ezt sokkal mélyebben megérteni.  In és Yo összeköttetésben állnak. Férfiak és nők összeköttetésben állnak. Az élet és a halál kapcsolatban állnak. Menny és föld kapcsolatban állnak. Fény és sötétség kapcsolatban állnak. Omote és ura kapcsolatban állnak.
A Soke és az új generációi tanároknak és tanulóknak úgyszint kapcsolatban állnak. Ebből szeretet, boldogság és élet születik. Ha valaki nem ismerné ezeket a kapcsolatokat, nem lenne lehetséges számára megismerni vagy megteremteni a gokui-t. A következő generáció nem születne meg…
Az én esetemben, egyszerűen csak a Takamatsu Sensei-el és a családommal való kapcsolatomon keresztül értem el ezt a pontot. A modern világban, a különbségek az emberek tudatosságában, vallásában és gondolkodásában sok zavart okoz, s a zavar növekszik. Úgy hiszem, hogy az út, ennek a szituációnak a megoldása felé, a “kapcsolat”.
A gokui egy minden kort, s így mindenféle társaságot is összekötő dolog. Gokui; azt jelenti “örökké tartó megvilágosodás” (gokui 梧久意). Azonban én azon töprengek, vajon az embereket veszélyezteti-e, ennek a kapcsolatnak a figylemen kívül hagyása, elvesztése.”
– Masaaki Hatsumi, A Budou esszenciája
“Takamatsu Sensei would often say, “Don’t cut relations,” and “Connections are important.” Recently I have started to understand this much more deeply. In and Yo are connected. Men and women are connected. Life and death are connected. Heaven and earth are connected. Light and dark are connected. Omote and ura are connected.
Soke and generation after generation of teacher and students are also connected.   From here is born love, happiness, life. If one did not know of these connections, it would not be possible to discover or bring forth the gokui. The next generation would not be born…
In my case I have reached this point simply through my connection with Takamatsu Sensei and the connection with my family. In the modern world, differences in people’s consciousness, religion, and thinking are causing much disorder, and the disorder is increasing. I believe the path to resolving this situation is “connection.”
The gokui is something connecting all ages and thus all kinds of societies. It is gokui; meaning “everlasting enlightenment” (gokui 梧久意). However, I wonder whether people are in danger of losing sight or missing that connection.”
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A budou tanulásának művészete

A budou tanulásának művészete
“Nagato sensei tett egy fontos megjegyzést a harcművészetek valóságáról, s a budou tanulásának művészetéről. Sensei megemlítette, hogy mindenkit az a vágy hajt, hogy produkáljon egy technikát. Mindenki túl keményen próbál győzni ellenfelén. Ha a valóságban próbálunk meg egy waza-t(technika) végrehajtani, majdnem biztos, hogy sikertelen lesz.”
– Duncan Stewart
“Nagato Sensei made an important comment …on the reality of martial arts and the art of learning budo. Sensei mentioned that everyone was moving with the desire to produce a technique. Everybody was trying to hard to defeat their opponent. In reality, if we try to produce a waza, it will most likely fail.”
– Duncan Stewart

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Budou 3 fő tényezője

A Budou 3 fő tényezője

“A budóban 3 fő tényező van: az első, önmagunk látása és ismerete, az egyén erősségei és korlátai; a második, a megkülönböztetés kardja, a  hibák, a gyengeségek és a szükségtelen megsemmisítésének meghatározása; valamint az utolsó, a nyitottság, érzelemek, odaadás, éleslátás és a szív megértése.”

– Masaaki Hatsumi

“In budo, there are three important essentials: first, seeing and knowing oneself, one’s own strengths and limitations; second, the sword of discrimination, of decisiveness, for eliminating faults, weaknesses, and the unnecessary; and last, the sincerity, feeling, devotion, insight, and understanding of the heart.”

– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninja ruhája, az elviselés páncélzata

A ninja ruhája, az elviselés páncélzata

Van egy mondás; “Elviselve a sértéseket és a megszégynítést, elengedek minden gyűlöletet, nem vágyom a bosszúra”, ami a gyűlölet és neheztelés letételét sugallja. Krisztus is ezt tanította, mikor azt mondta, hogy “Szeresd az ellenségeidet”.

Ez hihetetlenül fontos az életünkben – valóban; úgy gondolom, hogy ez az alap: az erő, hogy türelmesek/elviselőek legyünk, az erő az önuralomhoz. Ez alapvető az edzésben. Például, az emberek eljönnek egy harcművészeti edzésre és lehet, hogy némi fájdalmon esnek át, igaz? A támadások fogadásának szerepében állnak, újra, meg újra, aztán, ahogy a taijutsu-juk fejlődik, az edzésük már a pszihológiai támadások kezelését is kezdi magába vonni.

Az a személy, aki képes ezt türelmesen elviselni kitartással, s a belső egyensúlyának elvesztése nélkül, sokat fog elérni. Ezért van az, hogy a ninja ruhája néha “az elviselés páncélzata”-ként ismert.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“There is a saying, “Enduring insults and humiliation, I drop all rancor, I desire no revenge,” which implies bearing no hatred and holding no grudges. Christ taught the same, when He said, “Love your enemies.”

This is tremendously important in our lives—indeed, I think it is the foundation: the power to show forbearance, the strength to restrain oneself. This is essential in training. For example, people come to a martial arts dojo and may undergo some pain in practice, right? They are in the role of receiving attacks more and more, and then, as their taijutsu improves, their training comes to involve dealing with attacks at a psychological level, too.

A person who can endure this patiently and with perseverance without losing his equilibrium will achieve a great deal. That’s why a ninja’s clothes are sometimes known as “the armor of forbearance.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Amikor egy akadály előtt állunk

Amikor egy akadály előtt állunk

“Amikor egy akadály előtt állunk, az egyetlen szükséges tennivaló az annak figyelmen kívül hagyása és a tovább haladás. Csak menj tovább, sétálj, és az akadály eltűnik! Az én esetemben, amikor úgy tűnik, hogy bajban vagyok, és azt hiszem nem fog sikerülni, csak tovább haladok. És ez így folytatódik, még ma is.”

– Masaaki Hatsumi

“All that it’s necessary to do when one faces a barrier is just keep walking, paying it no attention. Just keep going, keep walking, and the obstacles disappear! In my case, when I seem to be in trouble and I think I won’t make it, I just keep walking. And so it continues, even today.”

– Masaaki Hatsumi

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék

Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék

“Hát, tudod, a japánok gyakran mondják, hogy a nyugatiak gyengék csípőben. Az életmódunk eléggé különböző, igaz? A nyugatiak székeket használnak, míg a japánok a földön ülnek; ezért gondolják az itteniek, hogy a csípőtök gyenge – harcművészek, judo-sok, mindenki szerint.

Ez egy klisévé vált errefelé. De nem túl igaz: a nyugati emberek elég erős csípővel rendelkeznek. A gyengeségük területe valójában a térdük. Mindenkinek, akinek hosszú lába van, gyenge a térde egy kicsit. A csípőjük erős. Úgyhogy, ha a japánok erősíeni akarják a saját csípőjüket, akkor a térdük az, amin dolgoznak. Amire a nyugatiaknak koncentrálniuk kell, az a járásuk; hogy ezt fejlesszék.

Pont most mondtam nem? Úgy állsz, hogy a térdeid teljesen ki vannak nyújtva; meg kéne próbálnod egy kicsit behajlítani őket. És minden nap, mikor sétálsz, hajlítva kéne tartanod a térdeidet és csak kicsiket lépni. Nem is annyira az egészség szempontjából van rá szükséged, hanem inkább az edzés miatt.

Továbbá, mikor ülök, így, hmm? Én behajlított lábbal ülök. Azok az izmok, amik egymáshoz közelítik a térdeket, nyújtva vannak, érted? Ez jó arra, hogy erősítsük a rúgásokat, s hogy kilazítsuk az ízületeket.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Well, you know, in Japan people often say that Westerners are weak in the hip area. Our ways of life are quite different, right? Because Westerners use chairs, whereas the Japanese sit down on the floor, their hips are weak, according to Japanese people—martial arts people, judo people, everyone.

It’s become a cliche here. But it’s quite untrue: people from the West have very strong hips. Their area of weakness is actually the knees. For anyone with long legs, the knees are bound to be a bit weak. The hips are strong. So when Japanese want to strengthen their own hips, it’s their knees that they work on. What Westerners need to concentrate on is their way of walking, to improve that.

I told you just before, when we were standing up, didn’t I? You’re standing with your knees locked; you should try keeping them a little bent. And every day, when you walk, you should keep your knees bent and take only small steps. It’s not so much for health that you need that, but for your training.

Also, when I am sitting, like this—hmm?—I sit with my legs folded. The adductor muscles, which bring the knees together, are kept stretched, you see? This is good for strengthening kicks and for loosening up the hip joints.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A ninják egy “szag-mentes” elvet gyakorolnak

A ninják egy "szag-mentes" elvet gyakorolnak

“Az erősen szagló dolgokat, amennyire lehetséges, elkerüljük. A ninják egy “szag-mentes” elvet gyakorolnak: elkerülik a hagymákat, minden fűszeres ételt, sósat, olajasat, s így tovább. Ha a teste kiadja a szagát valaminek, amit megevett, például, mikor bújkál, az ellenfele lehet, hogy tudatába kerül a jelenlétének. A másik oldalról meg, ha nem eszik ilyen ételeket, akkor sokkal érzékenyebb lesz a külső behatásokra.

Ahogy a tanárom mondta nekünk, a hegyekben, a ninja általában sehol a közelébe sincsen nőnek, s csak könnyű ételeket eszik. Következés képpen, mondta a tanárom, a ninja olyan érzékeny lesz, hogy képes tudatára ébredni egy nőnek aki esetleg az általános közelébe érkezik, anélkül is, hogy valóban látná őt; s a korát, sőt még a foglalkozását is megtudja mondani.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“Things that smell strong are avoided as much as possible. The ninja practices an “odor-free” discipline: he avoids garlic leeks, all spicy foods, salty things, oily things, and so on. If his body gives off the smell of something he has eaten, for example, when in hiding, his adversary may become aware of him. On the other hand, if he does not eat such foods, he becomes far more sensitive to external stimuli.

As my teacher used to tell us, when in the mountains, the ninja is usually nowhere near women, and he eats only mild foods. As a result, my teacher said, the ninja becomes so sensitive that he can become aware of a woman who might come into his general vicinity, even without actually seeing her, and he can also tell her age and even her occupation.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Van egy határa az “út”-nak vagy a “módszer”-nek

Van egy határa az "út"-nak vagy a "módszer"-nek
“Vannak emberek, akik a kendou(az út)-n, vagy a kenpo(a módszer)-n keresztül próbálják megtalálni a dolgok esszenciáját. De, ha engem kérdezel, van egy határa az “út”-nak vagy a “módszer”-nek. Ha kölcsön vesszük a szavakat, “Kiwamarinaki ga yueni gokui to suru” (mivel nincs határa, úgy hívjuk; gokui), akkor láthatjuk, hogy a gokui létezik a biken-ben, ami nem egy út (kendou), vagy módszer (kenpo).
Akárcsak a Zeami szavai közt: “Hisureba hana” (az, ami rejtve van, gyönyörű); a biken-ben ott rejlik a határtalan, rejtett esszencia. Ezért, azok, akik a kyojitsu-ban és a nem-józan észben élnek, birtokolnak egy rejtett érzéket.”
– Masaaki Hatsumi, A Budou esszenciája
“There are people who are attempting to discover the essence of things through kendo (the way) or kenpo (the method). But if you ask me, there is a limit to the “way” or the “method.” if we borrow the words, “Kiwamarinaki ga yueni gokui to suru” (as it has no limits, we call it the gokui), we can see that the gokui exists in biken, which is not a way (kendo) or method (kenpo),
as in the words of Zeami: “Hisureba hana” (that which is hidden is beautiful); within biken there exists boundless hidden essence. Therefore, those that live within kyojitsu and uncommon sense possess a hidden sense.”
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások