Menü

Szellemi önvédelem

A Világ nem csak jó, avagy rossz emberekből áll össze

A Világ nem csak jó, avagy rossz emberekből áll össze
“A Világ nem csak jó, avagy rossz emberekből áll össze. Így aztán természetes az is, hogy jó és rossz Budouka is van. Minden egyén más. Én szerencsés voltam, hogy egy ilyen csodálatos ember, mint Takamatsu Sensei még létezett, s megtanulhattam tőle, hogy az embernek hogyan kéne élnie.
A tiszta szív igazán fontos az emberi lényeknek. Mindenek felett, fontos, hogy képesek legyünk ezt fenntartani, egészen a napig, míg meg nem halunk.”
– Masaaki Hatsumi, A ninja útja, Titkos technikák
“The world is not made up solely of good people-nor of bad people alone, either. It is quite natural that there are good and bad Budōka too. Each individual is different. I was fortunate that such a wonderful person as Takamatsu Sensei still   existed, so that I could learn from him how people ought to live.
Having a true heart is so important for human beings. Above all, it is important to be able to maintain this right until the end, until the day you die.”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja Secret Techniques

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A Jutte és a megvilágosodás…

A Jutte és a megvilágosodás...

“A Jutte katáját a tudatalattidon keresztül keltsd életre (a tudatalatti hangalakja a “harci-tudatosság” betűivel volt itt leírva > 武意識), s párosítsd ezt a dolgokkal, amiket nem hagyhatsz el… Gyakran mondják nekem, hogy a harcban a megvilágosodás a lábad előtt hever, s ez a kalasszikus japán könyvre emlékeztet, mely a “Szűk út a Belsőbe(szószerint “Beltér”)” címen ismert.

Lehetsz olyan, mint az utazó, aki száz generáció idején át bolyong; vagy tudhatod, hogy a megvilágosodás jelen van itt, ahogyan ott is. Mikor a katanával, lándzsával, naginatával vagy a karddal harcolsz, tudd, hogy vannak helyzetek melyben eltörhetnek vagy meghasadhatnak – azonban a Juttéval átélheted a megvilágosodás élményét; az életed pulzál, s teljes változáson megy keresztül. Ugyanígy van ez a bottal, hanbo-val és a za-val (bojutsu, hanbojutsu, zajutsu).

A “ju” karakter (十) egyértelműen összeadás jelre emlékeztet, egy pozitív jelre, a nyelv erejére, mely lehetővé teszi, hogy bármivé válj – a harcművészet többféle lehetőséget teremt.”

– Masaaki Hatsumi, A budou esszenciája

The jutte and enlightenment

“Make the kata of the Jutte come alive through the unconscious (written here as a pun for military awareness; 武意識), and couple that with things you must not miss…. I am often told that in fighting, enlightenment is at your feet, and that brings to mind the classic book of Japanese prose knnown as The Narrow Road to the Interior.

Be like a travelor who wanders for a time of one hundred generations; rather, know that enlightenment is here as well as also over there. When engaged in combat with the Katana, spear, Naginata, and the sword, know that there are times when they can be cut and broken, but you are able to be enlightened with the feeling of the Jutte, your life will pulsate and undergo a complete change. It is the same with Bojutsu, Hanbojutsu, and Zajutsu.

The character of ju (十) resembles a clear plus sign, a positive, a power of language that makes it possible to change into anything—martial arts create multiple possibilities.”

– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az univerzum és az emberek összeköttetésben állnak: ez minden

Az univerzum és az emberek összeköttetésben állnak: ez minden

Szerintem, az univerzum és az emberek összeköttetésben állnak: ez minden. Úgy gondolom, hogy sokkal igazabb képet kapsz az univerzumról megfigyelések által; ha megjegyzed, milyen gyönyörű látni a félholdat, amint a felhők közül kukucskál, vagy arról beszélsz, hogy milyen borús a felhős ég aznap, s hogy milyen kellemes a levegő a vihar után.

A titok nyitja, hogy engedd, hogy a saját létezésed együtt rezegjen az univerzális tudattal, s hogy így gondolkodj az univerzumról. Annyira fontos, hogy érezzük az érzelmi, s érzéki kapcsolatot. A tudósok és kutatók folyamatosan változtatják a teóriájukat az univerzumról, s minden másról is. Azon nézeteiket is, hogy az irodalmat hogyan kéne olvasni, s értelmezni, legalább ilyen gyakran váltják. Az emberek szükségletei is változnak, időről időre.

Ezen okokból sok tudós képtelen megállapítani, hogy mi az igaz; hol bújik meg az igazság. Ha kitartasz a Ninjutsuval, akkor, ahogy én láttam igaz szemekkel, te is képes leszel megkülönböztetni az óceánnyi különbséget, mely azon dolgok közt húzódik, melyeket az igaz szemekkel figyeltek meg, azzal a bizonyos intuitív “érzéssel”, melyet ebben a művészetben fejlesztesz ki, s azok közt, melyeket olyan emberek üvegein keresztül láttak, akik nem edzettek egyáltalán.”

– Masaaki Hatsumi, A ninja útja, Titkos technikák

“In my opinion, the universe and human beings are connected: that’s all there is to it. I think you obtain a much truer view of the universe by stating actual perceptions, commenting on how beautiful it is to see a crescent moon peering betw een the clouds, or talking of how gloomy the overcast sky is today, and how pleasant the weather is after a storm.

The secret is to let your own existence resonate with the universal consciousness, and think of the universe that way. It is so important to feel an emotional or sensory engagement. Scientists and researchers keep changing their theories, about the universe as well as other things. Views on how literature ought to be read and interpreted change just as frequently. People’s needs change too, from time to time.

Thus, many scholars are unable to determine what is genuine, where the truth lies. If you persevere in Ninjutsu as I have done, you will come to discern the ocean of difference that lies between things seen with true eyes, observed using the intuitive “feeling” you develop in this art, and those seen through the glass eyes of people who have not trained at all.”

– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja Secret Techniques

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Az ürességben élni (Ku)

Az ürességben élni (Ku)
A Budou-ban nagyon fontos fogalom a “jou” (végtelen/örök). Ebben az egy hangban felfedezhetsz számos más karaktert, mint például a következő tizet: 常-végtelen; 条-cikk; 状-forma; 情-érzelem; 冗-hasztalanság; 縄-kötél; 鎖-lánc; 丈-termet; 城-vár; 鍵-kulcs. Mikor külön válsz a Jou-tól, s feltéped a páncélját, akkor láthatod a Bufu-Shu Ha Ri-t.
Az emberekben, az extra-érzéki érzékelés… (ESP – extrasensory perception) csak szunnyad. Tudatában kell lenned a belső ESP-nek, felfedni azt, ami rejtve van, s elválasztani magadat az általános bölcsességektől.   A zanshin no Kamae nagyszerű példával szolgál erre. Azt mondják, ha egyszer befejezted a technikát az ellenfeleden, akkor a testednek sértetlennek, s egyfajta tudatosság állapotában kell maradnia.
A zanshin-t láthatjuk úgy is, mint az előre törő szív, a kegyetlen szív. Nevezetesen, a zanshin no kamae azt jelenti; sose felejtsd el, hogy az ember mindíg kegyetlenség nélkül kell, hogy kűzdjön az ellenféllel, s ez egy bizonyíték a tudati felkészültségre, mely a budou-hoz szükségeltetik.
– Masaaki Hatsumi, A budou esszenciája
LIVING IN EMPTINESS (KU)

Within Budo a very important concept is that of “Jyo” (eternity). In this one sound you can discover several other characters, such as the following ten: 常-eternity; 条-article; 状-shape; 情-emotion; 冗-uselessness; 縄- rope; 鎖-chain; 丈-stature; 城-castle; 鍵-key. When you separate from “Jyo,” and tear off its shell, you see Bufu-Shu Ha Ri.
Within people, extrasensory perception (ESP) lies dormant. You must be aware of inner ESP, uncover what is hidden, and separate yourself from common conventional wisdom.   Zanshin no Kamae provides a good example of this. It is said that once you have completed your technique on your opponents you must remain with your body intact and in a state of awareness.
Zanshin can also be seen as an advancing heart or a cruel heart. Namely, Zanshin no Kamae means never to forget that one must fight the enemy without cruelty, and this is evidence of the mental preparation needed of Budo.
– Masaaki Hatsumi, The Essence of Budo

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A hosszú, egészséges életről

A hosszú, egészséges életről

“Tudod, még azok az emberek is végeznek ilyen gyakorlatokat, akik nem gyakorolják a budou-t – mindenki csinál, az egészségéért. Nem csak a budouka. Sokan alszanak ruha nélkül – mint Marilyn Monroe! Sok öregebb ember fröcsköl magára hideg vizet minden reggel, s 80 évnél is tovább él, még mindíg élettel telve!

Nem próbálom azt mondani, hogy másold le őket, érted – csak mert én felkelek az éjszaka közepén és elmegyek sétálni, az nem azt jelenti, hogy azt akarom, hogy ti mind csináljátok ezt. Egyszerűen csak, vészhelyzetekben, néha fontos az éjszakában mozogni. Nem mintha azt akarnám, hogy ez most valamiféle ön-dicsóítésnek hasson, de én úgy edzek, hogy mindíg a helyzetnek megfelelően tudjak változni, amikor csak szükséges.

Mikor nemrég San Francisco-ba mentem, habár két hétig csak napi két órát tudtam aludni, képes voltam kielégítően végrehajtani mindent amit ott meg kellett tennem! Sok edzést adtam az embereknek, s nem hagytam őket túlsokat aludni, így hát persze, hogy én sem aludtam valami sokat. Átlagosan kb. 2 órát aludtam 14 napig. Ugyanígy, mikor hazatértem, nem találtam magam fáradtnak. Ez csak egyszerű edzés volt.

Ez az én – az átlagos értékrend szerint – rendszertelen és egészségtelen életmódomnak volt köszönhető, hogy képes voltam megtenni. […] Természetesen, ez az akaraterőn múlik, vagy spirituális erőn. De ez mind a része annak az erő, s gyengeség folytonosságának, amit mindenki tapasztal.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

About a long and healthy life

“You see, even people who don’t practice budo also do such exercises—everybody does, for their health. It’s not just the budoka. Many people sleep without clothes on—like Marilyn Monroe! Many older people in Japan throw cold water over themselves every morning and live to be over eighty, still brimming with health!

I’m not trying to tell you to copy them, you know—just because I wake up in the middle of the night and go for walks doesn’t mean that I want you all to do the same thing. Just that, in emergency situations, it’s sometimes necessary to move around at night. Not that I want this to sound like some kind of self-glorification, but I train so that I’ll be able to change according to the situation whenever it is required.

When I went to San Francisco a little while ago, although I had only two hours of sleep a day for two weeks, I was able to complete satisfactorily all the things I had to do over there! I gave people a lot of training and didn’t let them sleep much, so of course I wasn’t sleeping, either. I got an average of only about two hours a day for 14 days. All the same, when I returned I found that I wasn’t tired. This was just ordinary training.

It was thanks to my—by ordinary standards—irregular and unhealthy way of living that I was able to do this. […] Of course, it has to do with the force of will, or spiritual strength. But this is all part of the same continuum of strength and weakness that everyone is on.”

– Masaaki Hatsumi, The Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

TENGU (hetvenkedő)

TENGU (hetvenkedő)

“Takamatsu Sensei azt mondta: “Általánosságban véve, az embereknek van egy hajlamuk arra, hogy tengu-k legyenek(nagyon büszkék magukra), de tengunak lenni fontos – ezek közül az emberek közül születnek a mesterek. Néha elfogadható az életben, hogy tengu-k legyünk; ez a fajta vehemencia fontos lehet.”

Ez azért van, mert a harc annyit tesz, mint maximalizálni a szabad használatát egy férfi vagy nő fegyvereinek bármilyen formában. Ebben rejlik egy érdek a két nem iránt (ryosei, 両性), s a “jó harci erő” (ryosei, 良勢) iránt. Azonban, ahogy a dicsekvésed (tengu, 天狗) növekszik, ne válj bolonddá (tengu, 転愚). Ha megfulladsz a szomjúságban, elveszted a harci képességedet.”

– Masaaki Hatsumi, Japán kardvívás, A samurai titka

TENGU

“Takamatsu Sensei used to say: “People have a tendency to be tengu (highly proud of themselves) in general, but being tengu is important-from amongst these people are born masters. It is sometimes acceptable in life to be a tengu; that kind of vehemence might be necessary.”

This is because fighting means maximizing the free use of man’s weapons and a women’s weapons in all forms. Encapsulated in this is an interest in both sexes (ryosei, 両性) and ‘good military strength’ (ryosei, 良勢). However, as your boastfulness (tengu, 天狗)increases, do not become a fool (tengu, 転愚). If you drown in lust, you loose your fighting ability.”

– Masaaki Hatsumi, Japanese Sword Fighting-Secret of The Samurai

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A fizikai gyakorlatok önmagukban nem elegek

A fizikai gyakorlatok önmagukban nem elegek

“Ami a gyakorlásokat illeti, egyszerűen szólva, mikor Takamatsu Sensei edzést tartott, egyetlen egyszer sem volt olyan alkalom, hogy bármilyen bemelegítő gyakorlatot csináltatott volna velünk. Csak egy hírtelen “Gyere ide… Csináld ezt…” s így tovább. Mikor igazi kardokat használtunk ugyan ez volt. Úgyhogy én mindíg csináltam felkészülő gyakorlatokat.

Életbevágó, hogy végezzünk némi mozgás- és lazító-gyakorlatokat – és az is nagyon fontos, hogy “lazító-gyakorlatokat” is csináljunk, ami a mentális és érzelmi szintekkel dolgozik. A fizikai gyakorlatok önmagukban nem elegek. A finomabb munka is abszolút lényeges az egyensúly fenntartásához, az ember finomabb és fizikai aspektusai között. Csak a fizikai gyakorlás egyáltalán nem jó. Érthető?”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“As far as practices were concerned, to put it simply, when Takamatsu Sensei led a practice, there was not even one occasion when he got us to do any warming-up exercise. It was just a sudden, “Come here. . . . Do this . . .,” and so on. When we used real swords, it was the same. So I would always do preparatory exercises.

It is vital every day to do some movement and loosening-up exercises—and it’s also really essential to do some “loosening-up” exercises that will work at the mental and feeling levels as well. Physical exercises alone are not good enough. More subtle work, too, is absolutely essential for maintaining the balance between the more subtle aspects of the human being and the physical. Just physical practice is no good at all. Is that OK?”

– Masaaki Hatsumi, Grandmasterbook of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

Komolyan, hogyan lehet képes egy ember ilyen öreg korig edzeni, s mégis ilyen jó egészségben maradni?

Komolyan, hogyan lehet képes egy ember ilyen öreg korig edzeni, s mégis ilyen jó egészségben maradni?

“Hadd meséljek először is egy kicsit Takamatsu Sensei-ről. Mikor először találkoztam vele, az első dolog amit reggelente csinált felkelés után, az volt, hogy jól átdörzsölte magát hideg vízzel. Aztán mindíg gyakorlatoztatta a 20 kutyáját – spitz-ek voltak – , amiket tartott.

Elvitte őket sétálni minden nap. Sok tofu-t evett. Ami azt illeti, nagyon kiegyensúlyozott, de változatos étrendje volt, olyan ételeket evett, s olyan gyakorlatokat végzett, amik megfelelőek voltak a korának. De nem volt olyan mint az emberek az ő korában.Olyan gyorsan sétált, hogy minket hátra hagyott, s ezt mindennap megtette.

De, tudod, mostanában mindennap elmegyünk sétálni; egy pár ital után is járunk egyet. Az emberek általában aludni mennek ivás után, én azonban egy-, vagy kétórás sétákra megyek, s aztán ételnek csiszolatlan rizst eszek.

De térjünk vissza Takamatsu Senseire. Alacsony vérnyomása volt, úgyhogy mindíg mikor felkelt Yomeishu-t ivott(Egy japánban általánosan népszerű tonic, amibe különféle kínai győgynövények is vannak), s ezt egy pohár sósvíz követte – ez az idegei erősítésére.

Emellett, azokban a napokban legalábbis, hogy az ember hosszú ideig éljen és fiatal maradjon, a ten’i muho életét kellet élnie, azaz, egy tiszta, harmonikus, és természetes életet. Ez a ten’i muho koncepció szabadságot sugall, de ennek ellenére, ha ehhez a szabadsághoz a kulcsot nem értjük meg, a szabadság maga teljességben el van veszve. Ezt, szerintem fokozatosan megértitek majd.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

How, really, can a person train to such an old age and still be in such good health?

“Let me tell you first a little bit about Takamatsu Sensei. When I first met him, the first thing he used to do when he got up in the morning was give himself a friction rub with cold water. And then, he always used to exercise the twenty dogs—they were spitzes—that he kept.

He used to take them for walks every day. He would eat a lot of tofu. In fact, he used to have a very balanced but a very varied diet, eating food appropriate to his years, taking exercise suitable for his age. But he wasn’t like other people of his age. He used to walk fast enough to leave us behind, and this was something he did every day.

But, you know, we go walking now every day; after a few drinks also, we go for a walk. But people usually go to sleep after drinking, and this is no good for the health. So when ever I have been drinking, I go for one- or two-hour-long walks, and then, for food, I eat unpolished rice.

But, to get back to Takamatsu Sensei. He had low blood pressure, so he used to drink Yomeishu (A general tonic drink popular in Japan that contains some Chinese medicinal herbs) on getting up, and he would follow that with a cup of salt water—this was to strengthen his nerves.

And so, in those days at least, the way to live a long time and stay young was to live a life of ten’i muho, that is, a pure, harmonious, and natural life. This concept of ten’i muho implies freedom, but in spite of that, if the key to that freedom is not understood, the freedom itself is entirely lost. I think you’ll gradually come to understand that.”

– Masaaki Hatsumi, Grandmaster Book of Ninja Training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

“Ahol a beszélgetés véget ér, ott kezdődik a zene.”

"Ahol a beszélgetés véget ér, ott kezdődik a zene."

“Nagyon fontos, hogy mindíg tudatában legyünk a hibáinknak, s hogy kapcsolatban legyünk velük. Ezért gyakorlok más művészeteket és tevékenységeket is. Az összeköttetés köztük az érzésben van, a belső hozzáállásban. A zeneszerző, Mendelssohn egyszer azt mondta “Ahol a beszélgetés véget ér, ott kezdődik a zene.” Újra, a közös szál az érzésben van.

Szóval, a taijutsu után mi következik? A kard. A kard után? Szív és szellem. És az ember életének mindezen aspektusai közti kapcsolatoknak az építésén keresztül, a rajtuk átfolyó folyammal való folyamatos kapcsolattartáson át, kerül valaki kapcsolatba egy nagyobb élettel – egy élettel, amit az ember hívhatna akár végtelennek vagy öröknek. Ezért csináltatok sok, különféle dolgot a tanítványaimmal – hogy felfedezzék a következő szintet.”

– Masaaki Hatsumi, A Ninja edzés nagymester-könyve

“It’s really important to be always aware of and in touch with one’s own faults. This is why I am practicing other arts and doing other activities. The link between them all is in the feeling, the inner attitude. The composer Mendelssohn once said, “Where conversation ends, music begins.” Again, the common thread is in the feeling.

So, after taijutsu, what comes next? It’s the sword. And after the sword? Heart and mind. And it is by building the links between all these aspects of one’s life, by keeping constantly in touch with the current that flows through them all, that one becomes connected to a greater life—a life that one could call infinite or eternal. This is why I have students do many different things—it’s to discover the next stage.

– Masaaki Hatsumi, Grandmaster book of ninja training

Még több kép és idézet  Hatsumi senseitől, Katt ide.

, , , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások

A víz a magas helyekről folyik lefelé, mondja a kapott bölcsesség, azonban, egy harcművész nem értene ezzel egyet…

A víz a magas helyekről folyik lefelé, mondja a kapott bölcsesség, azonban, egy harcművész nem értene ezzel egyet...
“Mindenek felett, fontos, hogy fenttartsuk a nyugalmat. Képesnek kéne, hogy légy az életed bármely részének könnyed és természetes megváltoztatására, akárcsak ahogy a szíved dobban. Különben a szokásaid közé ragadva végzed majd, s képtelen leszel a világban boldogulni. A harcművészetekben, fontos, hogy elvessük a ragaszkodó gondolatokat, hátrahagyjunk bármilyen ragaszkodást a formával kapcsolatban, s hogy elhagyjuk az átlagos, józan észt.
Ezzel a szellemed sokkal hajlékonyabbá válik, a “kapacitásod” mint harcművész nőni fog, a körülötted lévők elismerik majd a kitűnőségedet, s képes leszel szabad, örökkön változó technikákat produkálni, akárhol és akármikor csak választod.   Így szól egy öreg vers: “A víz szokása, hogy az alacsony felé folyik; mégis itt fent kezdi az útját.”
Normális esetben, a víz tényleg magas helyekről folyik lefelé: mondja a “kapott bölcsesség”. Azonban, egy harcművész egyáltalán nem értene ezzel egyet. Az esőből vízpára lesz, felemelkedik az egekbe, felhővé válik, s aztán újra eső lesz belőle, vagy meleg köd. Változik és változik, folyamatos, ciklikus mozgásban van. A ninja minden fázist képes külön alkalmazni…”
– Masaaki Hatsumi, A ninja útja, Titkos technikák
“Above all, it is important to maintain equanimity. You should be able to change any part of your life quite normally and naturally, just as your heart beats. Otherwise, you will end up stuck in your ways and unable to make your way through the world. In the martial arts, it is important to discard obsessive ideas, leave behind any adherence to forms, and abandon conventional common sense.
By doing this your spirit will become more flexible, your ‘capacity’ as a martial artist will grow, those around you will acknowledge your preeminence, and you will be able to produce free, ever-changing techniques wherever and whenever you choose.   An old poem says, “Water’s custom is to flow to low ground; yet here starts its journey up.”
Normally, water does flow from high places to lower ones: so says the ‘received wisdom.’ However, a martial artist would not agree at all. Rain becomes water vapor, rises into the skies, turns into clouds, and then becomes rain again, or a heat haze. Turning and turning, it is in perpetual, cyclical motion. Ninja can use each phase separately…”
– Masaaki Hatsumi, The Way of the Ninja Secret Techniques

, , , , , , ,

Nincsenek hozzászólások